De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u bij Caravancentrum Ridderkerk, in de winkel of op de site onder de noemer van Caravancentrum Ridderkerk aantreft.

1.
Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan enkel via email aangevraagd worden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

3.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Caravancentrum Ridderkerk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Caravancentrum Ridderkerk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

4.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Caravancentrum Ridderkerk onder de rubriek ‘informatie‘. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar per email.

5.
Een overeenkomst komt tot stand op volgende wijzen:

* Telefonisch door het aanvaarden van de bestelling
* Via email op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mail adres.
* In de winkel door het noteren van de bestelling
* Via een contract tussen contractanten

6.
De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien de levering reeds is uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

7.
Caravancentrum Ridderkerk is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

8.
Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

9.
Producten blijven eigendom van Caravancentrum Ridderkerk tot ontvangst van volledige betaling van datzelfde product.

10.
De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

11.
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

12.
Betaling kan gebeuren op volgende manieren:

* In onze winkel tijdens openingsuren.
* Electronisch door storting op onze rekening MET vermelding van de juiste referentie
* Via storting op onze rekening met de juiste referentie
* Elke andere contractueel afgesproken manier

13.
Bij niet betaling zullen volgende acties genomen worden:

Een herinneringsbericht zal gestuurd worden na overschrijding van de betalingstermijn van 1 maand. Rente van 2% op maandbasis begint te lopen.
Als de betaling op betalingsdatum + 2 maanden nog niet is gebeurd, dan kan zonder voorafgaandelijk verwittiging en automatisch een administratieve kost van 20,00 (twintig euro) aangerekend worden en zal een aangetekend schrijven gestuurd worden als laatste verwittiging. Rente zal blijven lopen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn met 3 maanden overschreden wordt dan zal uw dossier in handen van een incassobureau worden gegeven met alle kosten voor de schuldenaar.
Caravancentrum Ridderkerk behoudt zich het recht voor om wanbetalers in de toekomst te weigeren EN hun gegevens door te geven aan de bevoegde instanties en partners die hier naar vragen.
Na betaling van de hoofdsom zal een aparte factuur met de openstaande rente verstuurd worden.

14.
Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

15.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Wel zullen uw gegevens opgenomen worden in onze klantenlijst om u op de hoogte te houden van onze promoties. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de Caravancentrum Ridderkerk bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen

16.
Verantwoordelijke van de klantenlijst van Caravancentrum Ridderkerk: Caravancentrum Ridderkerk.

17.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

18.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Caravancentrum Ridderkerk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

19.
Caravancentrum Ridderkerk kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop/reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

20.
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

21.
Het Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.Het Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

Algemene voorwaarden

Wij staan altijd voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op.